KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0001006995, NIP: 9521394590. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: sales@partnerspol.pl.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług transportowych i spedycyjnych
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi transportowe i spedycyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • potwierdzenia Pani/Pana tożsamości jako kierowców, którzy zdają lub odbierają towar oraz właściwa organizacja pracy związana z transportem i logistyką– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, którym jest właściwa organizacja procesu transportu i logistyki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
  2. firmy IT;
  3. podmioty świadczące usługi transportowe;
  4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
  5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 4. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest PartnersPol Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0001007263, NIP: 5222729448. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: warszawa@partnerspol.pl 
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług transportowych i spedycyjnych
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi transportowe i spedycyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • potwierdzenia Pani/Pana tożsamości jako kierowców, którzy zdają lub odbierają towar oraz właściwa organizacja pracy związana z transportem i logistyką– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, którym jest właściwa organizacja procesu transportu i logistyki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
 1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
 2. firmy IT;
 3. podmioty świadczące usługi transportowe;
 4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
 5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 1. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
   

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Insieme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0000688006, NIP: 5223096488. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: info@insiemepolska.pl.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług transportowych i spedycyjnych
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi transportowe i spedycyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • potwierdzenia Pani/Pana tożsamości jako kierowców, którzy zdają lub odbierają towar oraz właściwa organizacja pracy związana z transportem i logistyką– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, którym jest właściwa organizacja procesu transportu i logistyki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
 1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
 2. firmy IT;
 3. podmioty świadczące usługi transportowe;
 4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
 5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 1. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Partnerspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0000116947, NIP: 5251621995. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: recepcja@partnerspol.pl
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
 1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
 2. firmy IT;
 3. podmioty świadczące usługi transportowe;
 4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
 5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 1. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Seenergy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0000520199, NIP: 5223017939. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: biuro@seenergy.pl 
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
  2. firmy IT;
  3. podmioty świadczące usługi transportowe;
  4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
  5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 4. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:  

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Partners Log Sp. z o.o.  w likwidacji z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0000520199, NIP: 5223017939. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: biuro@partnerslog.pl 
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
  2. firmy IT;
  3. podmioty świadczące usługi transportowe;
  4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
  5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 4. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Don Caruso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0000506558, NIP: 5223014852. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: cs@doncaruso.com  
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
  2. firmy IT;
  3. podmioty świadczące usługi transportowe;
  4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
  5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 4. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest M.P Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0000072538, NIP: 8951726054. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: adam.zawadzki@mpgroup.com.pl   
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
  2. firmy IT;
  3. podmioty świadczące usługi transportowe;
  4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
  5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 4. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Luxury Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, KRS: 0000690607, NIP: 5223098300. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się na adres wskazany powyżej oraz elektronicznie na adres email: shop@superga.pl   
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: IOD@partnerspol.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawach dotyczących realizacji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji pracowników podwykonawców wykonujących usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • wystawiania faktur i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta organizacja zawarcia i wykonania umowy tj. zapewnienie rozliczalności umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi obrona interesu majątkowego Spółki);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie np. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz np. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego.
 • w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, który stanowi posiadanie przez Spółkę dowodów na potwierdzenie określonych zdarzeń); 
 • w celu weryfikacji referencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) którym jest właściwe powierzanie zleceń profesjonalnym podmiotom. 
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych pkt 5 jest konieczne, ponieważ są to dane niezbędne do zawarcia
  i prawidłowego wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
  1. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
  2. firmy IT;
  3. podmioty świadczące usługi transportowe;
  4. podmioty, na rzecz których są świadczone usługi transportowe;
  5. podmioty świadczące usługi logistyczne lub magazynowe;
 4. Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pana/Pani dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: 
 • przez okres trwania umowy (oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń) — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres istnienia potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu;
 • przez okres przewidziany w przepisach prawa podatkowego — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przez okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, w zależności od tego, które ze wspomnianych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.